Juridische informatie en algemene voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden vinden voor de verschillende Telenet-producten

Hier vind je alle informatie over het herroepingsrecht en het herroepingsformulier

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.telenet.be/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Telenet nv, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, btw-nummer BE 0473.416.418, RPR Mechelen.

De telecommunicatieactiviteiten van Telenet zijn onderhevig aan een stelsel van goedkeuringen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de toezichthoudende controle-instantie, het BIPT:

BIPT, Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Telenet of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Telenet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Telenet, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger


Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Telenet of derden, verbindt u zich ertoe Telenet of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.


Persoonsgegevens

Telenet verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Telenet toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Telenet nv met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct e-mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Telenet contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Telenet-klantendienst.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Telenet nv worden gebruikt voor direct e-mail marketing als u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Telenet nv elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de Telenet-klantendienst.
 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Telenet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Telenet-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.


Cookies

De website van Telenet maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het cookiesbeleid en de verschillende aanpassingsmogelijkheden, vindt u hier:

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website naar uw browser stuurt, zodat uw browser wordt herkend (“een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website (“permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee die website samenwerkt. Cookies lezen alleen de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.
Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

2. Gebruik van cookies op de Telenet-website

De Telenet-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

2.1 Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen.

Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden…

Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en
en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren… 

2.3 Performantiecookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…

2.4 Advertentiecookies

De website werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren.

De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

3. Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.

Hoe?

(Windows Explorer)  Ga naar Tools > Internet options > General > Browsing history > Delete > Delete cookies.

U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.


Hoe?
Ga naar uw configuratiescherm, dan naar Internetoptions > General > Browsing history > Delete > Delete cookies.

IP-adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel daarvan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post uit naam van iemand anders. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dat IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.


Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Telenet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Telenet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.
 

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.
 

Links naar de Telenet-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.telenet.be is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet nv. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
 

Wachtwoorden en beveiligde delen van de website

U hebt een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om games te spelen). De betreding van die delen zonder wachtwoord is strikt verboden. Als u dergelijk wachtwoord hebt ontvangen, moet dit wachtwoord vertrouwelijk en geheim worden gehouden. U moet Telenet nv onmiddellijk inlichten als één van uw wachtwoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of als u dergelijk wachtwoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Telenet nv. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw wachtwoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Telenet nv reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan Telenet nv uw wachtwoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Beheer eenvoudig je diensten en bekijk je verbruik
Contacteer ons via een van onze handige mailformulieren
Als je ons graag telefonisch wilt spreken
In een van onze winkelpunten